Bước 1:

Trong menu chọn phần "Danh mục sản phẩm" của " Trang sản phẩm". Một danh sách các danh mục đã tạo
sẽ hiện ra.Bước 2:

Chọn tiếp "Thêm danh mục" để tiến hành tạo một danh mục .Bước 3:
Tạo danh mục chính

Nhập tên danh mục chính cần tạo. Trong phần "thuộc danh mục" ta không chọn. Click "thêm" để hoàn thành.
Bước 4:

Tạo danh mục con

Cũng tương tự như cách tạo danh mục chính nhưng trong phần "Thuộc danh mục" ta chon một danh mục chính. Click "thêm"để hoàn thành.