Các bước để cập nhật favicon.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Thay đổi favicon web" trong mục "Cài đặt giao diện".Bước 3: Tại trang này, cập nhật thông tin và chọn favicon web từ máy tính của bạn.Bước 4: Nhấp vào nút "Cập nhật" để hoàn thành.