Khi ảnh có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ, bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh theo ý muốn bằng cách sau:

Bước 1:

Click chuột vào ảnh cần điều chỉnh


Bước 2:

Click tiếp vào nút "Insert/edit image"Bước 3:

Click chọn thẻ "Appearance" Bước 4:

Thay đổi kích thước ảnh theo ý muốn. Ở đây chọn 300x225px. Click tiếp vào "Update"Bước 5:

Click "Ok" Ảnh sau khi chỉnh sửa sẽ có dạng như sauCác trợ giúp khác