Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn
Bước 2: Chọn "Cấu hình tìm kiếm sản phẩm" trong menu "Trang sản phẩm


Bước 3: Nhập thông tin cần thiếtBước 4:  Nhấp nút  để hoàn thành