Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Trên menu “Cài đặt giao diện” chọn “Hiệu ứng”


Bước 3: Chọn hiệu ứng cần điều chỉnh


Bước 4: Click nút “Cập nhật” để hoàn thành.