Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Logo banner

 

Bước 2: Chọn hình ảnh từ máy tính của bạn để thay đổi logo và banner

-          Bên trái là hiển thị kiểu logo và tên công ty: bạn phải tải ảnh từ máy tính của bạn lên bằng cách nhấn vào nút “Chọn Tệp Tin...” ở mục tải ảnh, sau đó chọn hình từ máy tính. Bạn phải check ở mục “Hiển thị ảnh” thì hình ảnh mới hiện ra.

-          Bên phải là hiển thị kiểu banner: Tương tự như trên, bạn cũng phải tải banner mà bạn có lên. Bạn nhấn vào nút “Chọn Tệp Tin...” và chọn banner từ máy tính của bạn.


 


Lưu ý: Bạn chỉ có thể hiển thị một trong hai mục trên.

Bước 3: Cuối cùng nhấn vào nút “Cập nhật” để cập nhật hình mới