Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Click vào "Thông tin chân trang" trong menu "Thông tin web"


Bước 3: Điền thông tin và hình ảnh cần thiết


Bước 4: Click nút để hoàn thành