Bước 1:

Đăng nhập vào trang admin

Bước 2:

Vào "Trang bài viết" chọn "Danh mục bài viết".Sau đó chọn "Thêm danh mục".


Bước 3 :

Nhập tên danh mục cần thêm và nhấn vào nút "Thêm" để hoàn tất thêm danh mục.


Các trợ giúp khác