Bước 1:

Đăng nhập vào trang admin

Bước 2:

Vào mục "Trang bài viết" chọn "Đăng bài viết mới".


Bước 3:

Nhập tên bài viết và chọn bài viết đang tạo thuộc danh mục nào. Bạn có thể nhập một đoạn nội dung tóm tắt của bài viết.
Ở các mục “SEO Title”, “SEO Keywords - Abtract”, “SEO Description” là nơi bạn nhập các từ khóa để hỗ trợ cho việc SEO website.

Ví dụ: Mục “SEO Title”, “SEO Keywords - Abtract” thì bạn nhập các từ khóa liên quan đến chủ đề của website hoặc liên quan đến bài viết. Ở mục “SEO Description” thì bạn nhập một đoạn mô tả về website hoặc về bài viết.

Cuối cùng nhấn vào nút "Thêm bài viết" để hoàn tất.* Các bước để xóa bài viết

Bước 1:

Bạn vào "Trang bài viết" chọn "Bài viết đã đăng".


Bước 2:

Bạn nhấn vào một trong các biểu tượngđể "Sửa" hoặcđể "Xóa" để thực hiện việc sửa hoặc xóa các bài viết của mình.


Các trợ giúp khác