Bước 1:

Click chọn "Yahoo, phone hỗ trợ" trong mục "Thông tin web" trong menuBước 2:

Nhập địa chỉ YM và số phoneBước 3:
Click chọn  để hoàn thành.