Bước 1:

Chọn phần "Danh sách sản phẩm" trong menu "Trang sản phẩm".Bước 2:

Trong danh sách danh mục hay sản phẩm, chọn nút "Sửa""Xóa" để tiến hành việc sửa hoặc xóa danh mục hay sản phẩm.