Một số hạn chế của phần mềm quản lý mua hàng bằng Excel

Một số hạn chế của phần mềm quản lý mua hàng bằng Excel

Đối với phần mềm quản lý bán hàng bạn chỉ cần nhập các thông tin về mặt hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng...