Nghiên cứu thị trường là gì? Tại sao phải nghiên cứu thị trường?

Nghiên cứu thị trường là gì? Tại sao phải nghiên cứu thị trường?

Nghiên cứu thị trường được hiểu là quá trình tìm hiểu, xác định các thông tin thị trường, qua đó, có thể...